• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg2

Najnovšie oznamy

 Oznámenie o prerušení dodávky vody - Líška


Dňa 9.8.2016, od 8.00 hod. – do 15.00. hod

bude prerušená dodávka pitnej vody  na  odbernom mieste č. 237,237,239,241,375,372,235,236,371,234,233,340,229,341,230,232,373,374 a 240 v lokalite Líška z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach verejného vodovodu v správe Mestského bytového podniku, s.r.o.
Nakoľko dôjde k prerušeniu dodávky vody na  Vašom odbernom mieste, odporúčame Vám, aby ste vykonali potrebné opatrenia, ktoré zabránia vzniku prípadných škôd, nakoľko prevádzkovateľ nezodpovedá (s výnimkou škody, ktorá vznikla jeho zavinením) za škodu vzniknutú obmedzením alebo prerušením dodávky vody v dôsledku plánovaných prác.
                                                                                Mestský bytový podnik, s.r.o.
                      
                                                                   prevádzkovateľ VV

PONÚKAME NA   PRENÁJOM NEBYTOVÉ PRIESTORY:

TRŽNICA, Svätotrojičné nám 20

·      prízemie,14 m2

·      nájom 100€/mesiac

·      od 1.8.2016

TRŽNICA, Svätotrojičné nám 20

·      2. poschodie, 75 m2

·      voľné ihneď

Dom služieb, Svätotrojičné nám. 5

·      prízemie, výmera 33 m2

·      od 1.8.2016

 

Dom služieb, Svätotrojičné nám. 5

·      1. poschodie, výmera 75 m2

·      voľné ihneď

info: 0918 370 444

                                   Pracovné hodiny
Mestský bytový podnik, s.r.o.
Pondelok                                                        7.00 – 15.00
Utorok                                                            7.00 – 15.00
Streda                                                             7.00 – 16.00
Štvrtok                                                     nestránkový deň
Piatok                                                              7.00 – 14.00

Obedňajšia prestávka                             11.00 – 12.00

Poruchy,počas pracovnej doby : 55 19 096, 0905 249 129
Havarijná služba po pracovnej dobe a cez víkend: 0907 811 306, 0915 850 118

Cenník poplatkov a prác platný od 1.2.2016    
vodné zdroje *    


plombovanie domového vodomeru - osadenie značky montážnika, práca, materiál,doprava v extraviláne mesta Krupina -  9,35 €/ ks bez DPH
poplatok za prerušenie dodávky pitnej  vody z dôvodu neplatenia  alebo iného dôvodu zo strany dodávateľa  -  30 € bez DPH
poplatok za obnovenie prerušenej dodávky pitnej vody  z dôvodu neplatenia  alebo iného dôvodu zo strany dodávateľa -   30 € bez DPH
poplatok za prerušenie  a obnovenie dodávky pitnej vody na žiadosť odberateľa ( demontáž a montáž vodomeru)  -  20 € bez DPH
odčerpanie vody z domovej vodomernej šachty pri kontrole, odpise  domových vodomerov -   15 € /ks bez DPH
demontáž vodomeru pri ukončení odberu  -  20 € bez DPH
poplatok za zistenie neoprávneného napojenia na VV  fyzická osoba ( nepodnikateľ) **  -  130 € bez DPH
poplatok za zistenie neoprávneného napojenia na VV  právnická osoba,fyzická osoba ( podnikateľ)** -   1 000 € bez DPH
poplatok za zistenie neoprávneného odberu vody z VV  fyzická osoba ( nepodnikateľ)**  -  130 € bez DPH
poplatok za zistenie neoprávneného odberu vody z  VV  právnická osoba,fyzická osoba ( podnikateľ)** -   1 000 € bez DPH
    
* poplatky a práce na verejnom vodovode v správe MsBP, s.r.o.    
    
** poplatok nemá vplyv na dofakturovanie náhrady škody za neoprávnený odber pitnej vody    

Zodpovednou osobou na prijímanie podnetov v zmysle zákona NR SR  č. 307/2014  Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  je Blažene Dendišová, kontakt  :dendisovambp@krupina.sk

OZNAM- verejný vodovod Kopanice


    Mestský bytový podnik, s.r.o. oznamuje, že pre odberateľov vody do sudov na vodnom zdroji Kopanice  bude výdajný deň každá streda od 14.00 -16.00 hod a to po telefonickom objednaní na č. 0907 811 306

V skúšobnej prevádzke sme spustili novú internetovú stránku. Za trpezlivosť počas jej dokončovania ďakujeme.