• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg2

Najnovšie oznamy

Mestský bytový podnik, s.r.o.  Krupina  oznamuje, zmenu úradných hodín od 11.7.2022 do 31.7.2022 , od 6.00 hod. do 14.00 hod.


Ďakujeme za pochopenie.Mestský bytový podnik, s.r.o.  ako prevádzkovateľ verejného vodovodu v extraviláne mesta  Krupina oznamuje odberateľom, ktorí majú neuhradené faktúry v súvislosti s dodávkou vody, že táto bude prerušená  až do uhradenia nedoplatku.

Znovu zapojenie bude spoplatnené v zmysle zverejneného cenníka.

Mestský bytový podnik, s.r.o. oznamuje odberateľom tepla v bytových domoch a nebytových priestoroch v meste Krupina,  že dodávateľ tepla STEFE THS, s.r.o. zvyšuje cenu variabilnej zložky tepla od 1.6.2022 z 0,0532€/kWh bez DPH na URSO-m maximálnu schválenú cenu variabilnej zložky  ceny tepla na 0,0548 €/kWh.


Priložené súbory:
Mestský bytový podnik, s.r.o. ako prevádzkovateľ verejného vodovodu v lokalite Stará Hora oznamuje odberateľom pitnej vody, že   RUVZ Zvolen zrušil

zákaz dodávať vodu ako pitnú v lokalite Stará Hora.
Informačná povinnosť prevádzkovateľa  voči odberateľom podľa  čl. 13 a 14 nariadenia EP a rady 2016/679 o ochrane osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov. Príloha č. 1 Obchodných podmienok  k Obchodnej zmluve o dodávke vody z verejného vodovodu.

Priložené súbory:

Ponuka voľných nebytových priestorov v Krupine:

  • garáž  ul. Jilemnického - 30m2

  • priestory  kaviarne FONTÁNA, Svätotrojičné nám. 4  - voľné od 1.2.2022

  • priestory kaviarne CARPONA - Svätotrojičné námestie 15 ( Bóryho dom)

  • priestory kaviarne CHARIZMA - Svätotrojičné nám. 9, voľné od 1.3.2022


                                   Pracovné hodiny
Mestský bytový podnik, s.r.o.
Pondelok                                                        7.00 – 15.00
Utorok                                                            7.00 – 15.00
Streda                                                             7.00 – 16.00
Štvrtok                                                     nestránkový deň
Piatok                                                              7.00 – 14.00

Obedňajšia prestávka                             11.00 – 12.00

Poruchy,počas pracovnej doby : 55 19 096, 0905 249 129
Havarijná služba po pracovnej dobe a cez víkend: 0907 811 306, 0915 850 118

Cenník poplatkov a prác platný od 1.2.2016    
vodné zdroje *    


plombovanie domového vodomeru - osadenie značky montážnika, práca, materiál,doprava v extraviláne mesta Krupina -  9,35 €/ ks bez DPH
poplatok za prerušenie dodávky pitnej  vody z dôvodu neplatenia  alebo iného dôvodu zo strany dodávateľa  -  30 € bez DPH
poplatok za obnovenie prerušenej dodávky pitnej vody  z dôvodu neplatenia  alebo iného dôvodu zo strany dodávateľa -   30 € bez DPH
poplatok za prerušenie  a obnovenie dodávky pitnej vody na žiadosť odberateľa ( demontáž a montáž vodomeru)  -  20 € bez DPH
odčerpanie vody z domovej vodomernej šachty pri kontrole, odpise  domových vodomerov -   15 € /ks bez DPH
demontáž vodomeru pri ukončení odberu  -  20 € bez DPH
poplatok za zistenie neoprávneného napojenia na VV  fyzická osoba ( nepodnikateľ) **  -  130 € bez DPH
poplatok za zistenie neoprávneného napojenia na VV  právnická osoba,fyzická osoba ( podnikateľ)** -   1 000 € bez DPH
poplatok za zistenie neoprávneného odberu vody z VV  fyzická osoba ( nepodnikateľ)**  -  130 € bez DPH
poplatok za zistenie neoprávneného odberu vody z  VV  právnická osoba,fyzická osoba ( podnikateľ)** -   1 000 € bez DPH
    
* poplatky a práce na verejnom vodovode v správe MsBP, s.r.o.    
    
** poplatok nemá vplyv na dofakturovanie náhrady škody za neoprávnený odber pitnej vody    

Zodpovednou osobou na prijímanie podnetov v zmysle zákona NR SR  č. 307/2014  Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  je Blažene Dendišová, kontakt  :dendisovambp@krupina.sk

OZNAM- verejný vodovod Kopanice


    Mestský bytový podnik, s.r.o. oznamuje, že pre odberateľov vody do sudov na vodnom zdroji Kopanice  bude výdajný deň každá streda od 14.00 -16.00 hod a to po telefonickom objednaní na č. 0907 811 306